Home » Historia Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

Historia Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

dps logo

Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach został utworzony na mocy Decyzji nr 130/82 Wojewody Bydgoskiego z dnia 18 stycznia 1982r. Zgodnie z tą decyzją, z dniem 1 stycznia 1982r. uruchomiono Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle chorych ze schorzeniami układu nerwowego, podległy Wojewodzie Bydgoskiemu.

 Zadaniem DPS w Siemionkach było zapewnienie osobom dorosłym obojga płci dotkniętych przewlekłą chorobą i nie wymagających leczenia szpitalnego, stałej ogólnej opieki lekarsko-pielęgniarskiej i opieki psychiatrycznej. Dom prowadzony był w oparciu o plan finansowo-gospodarczy zatwierdzany każdego roku przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

Na potrzeby DPS został przekazany przez Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy obiekt w Siemionkach, tj. dwa piętrowe budynki i dworek wybudowany w stylu klasycystycznym, będący do czasu II wojny światowej własnością rodziny Jaruzelskich. Stworzyło to możliwość zorganizowania Domu dla około 80 osób przewlekle chorych ze schorzeniami układu nerwowego. W Domu tym, w pierwszej kolejności, zostali objęci opieką ogólną i psychiatryczną pacjenci z wojewódzkiego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, którzy nie wymagali leczenia szpitalnego i nie mogli powrócić do własnych środowisk.

Od początku funkcjonowania w DPS mieszkają tylko kobiety.

Pod koniec lat 80-tych dwa bloki mieszkalne połączono tzw. „łącznikiem”. Pozyskano w ten sposób dodatkowe pomieszczenia przeznaczone na pralnię, jadalnię i pokoje mieszkalne. Pozwoliło to zwiększyć liczbę Mieszkanek do 98 osób.

Z dniem 1 stycznia 1999 roku mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Mogileńskiego. Stało się tak w związku z reformą administracyjną kraju.