Home » Bez kategorii » Elektroniczna skrzynka podawcza
    

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres skrzynki podawczej Domu Pomocy Społeczne w Siemionkach na platformie EPUAP to:

 /275k4iehfo/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza – to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP  – podpis złożony przez użytkownika
konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym w e-Puap, a także

a) jednoznaczenie wskazujący profil zaufany osoby, która wykonała podpis,

b)    zawierający czas wykonania podpisu

c) jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,

d) autoryzowany przez użytkownika e-Puap

e) potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.

UWAGA!

Aby złożyć dokument elektroniczny, należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl

Wszystkie dokumenty elektroniczne składane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie powinny być podpisane  bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Materiały

http://epuap.gov.pl